ධීවර හා ජලජ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු


 

dfar


ධීවර සහ ජලජ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව ධීවර හා ජලජ සම්පත් අමාත්‍යංශයේ විෂය පථය යටතේ එහි ප්‍ර‍ධාන මෙහෙයුම් ඒකකය ලෙස ක්‍රියාත්මක වේ. ශ්‍රී ලංකාවේ ධීවර හා ජලජ සම්පත් කළමණාකරණය, සංවර්ධනය සහ සංරක්ෂණය කිරීම ධීවර සහ ජලජ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවේ වගකීම වේ.

fish-nets-11917341996 අංක 2 දරන ධීවර සහ ජලජ සම්පත් පනත හදුන්වාදීම මෙන්ම කලාපීය හා ජාත්‍යන්තර සම්මුතීන් හා රෙගුලාසිවලට අනුකූලව  ඒ හා බැදි විවිධ ධීවර කළමනාකරණ පරිචයන් නියම කිරීම යනාදි සිය නෛතික ප්‍ර‍තිපාදන යාවත්කාලීන කිරීමේ ක්‍රියාවලිය අඛණ්ඩව ඉදිරියට ‍ගෙනයාම දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සිදු කරයි.

1940 වර්ෂයේදී ධීවර ආඥා පනත ප්‍ර‍ඥාපනය ධීවර දෙපාර්තමේන්තුව  ආරමීභ වීමට පාදක වු අතර  ශ්‍රී ලංකාවේ ධීවර කර්මාන්තය සංවර්ධනය කිරීමේ කාර්යභාරය අධීක්ෂණය කිරීමට මෙන්ම සිය සමාජ ආර්ථික තත්ත්වයන් වර්ධනය කර ගැනීම උදෙසා ධීවර ප්‍රජාවට ආධාර කිරීමේ කර්තව්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව වෙත පැවරී ඇත.

දේශිය හා අපනයන වෙළදපොල වෙත සිය නිෂ්පාදනයන් ඉහළ දැමීමට ව්‍යවසායකයින් වෙත පහසුකම් සැලසවීම දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍ර‍ධාන වගකිම්වලින් එකක් වේ. මත්ස්‍ය නිෂපාදනය ඉහළ දැමීමට මෙන්ම  විවිධ වෙළදපොල අවකාශයක් ගවේශණය කිරීම සදහා බොහෝ සංවර්ධන කාර්යයන් සැලසුම් කිරීමට හා ඒවා ආරම්භ කිරීමට දෙපාර්තමේන්තුව අඛණ්ඩව කටයුතු සිදු කරයි.

dfar (1)අපගේ දැක්ම :- ධීවර සහ ජලජ සම්පත් තිරසරභාවයෙන් යුක්තව පවත්වා ගනිමින් ධීවර ප්‍රජාවගේ සමාජ ආර්ථික තත්ත්වය ශක්තිමත් කිරීම හරහා ජාතික ආර්ථිකයට ප්‍ර‍ශස්ථ දායකත්වයක් ලබාදීම.

අපගේ මෙහෙවර :- ධීවර කර්මාන්තයෙහි තිරසාර සංවර්ධනය හරහා ශ්‍රි ලංකා ආර්ථිකයට ඵලදායි දායකත්වයක් ලබාදීමට ජතික හා ජාත්‍යන්තර නීති හා සම්මතින්ට අනුකූලව නව තාක්ෂණික ක්‍ර‍මවේදයන් අනුගමනය කරමින් ධීවර සහ ජලජ සම්පත් කළමනාකරණය කිරීම.