නීති විරෝධී, වාර්තා නොවන විධිමත් නොවන ධිවර කටයුතු සඳහා සිමා පැනවීම අහෝසි කිරීම හා වැළැක්වීම සඳහා වන ජාතික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම

නීති විරෝධී, වාර්තා නොවන විධිමත් නොවන ධිවර කටයුතු සඳහා සිමා පැනවීම අහෝසි කිරීම හා වැළැක්වීම සඳහා වන ජාතික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම බාගත කර ගැනීම සඳහා මෙහි ක්ලික් කරන්න

Leave a Reply