වගකීමෙන් යුතු ධිවර කර්මාන්තයක් උදෙසා පොත් පිංච

පොත් පිංචෙන් සිංහල අනුවාදය බාගත කර ගැනීම සඳහා මෙහි ක්ලික් කරන්න

පොත් පිංචෙන් දෙමළ අනුවාදය බාගත කර ගැනීම සඳහා මෙහි ක්ලික් කරන්න

Leave a Reply