නව කලපු කළමනාකරණ ඒකකය

ශ්‍රි ලංකාව පුරා ව්‍යප්ත වී ඇති කලපු 116ක් සංවර්ධනය කිරීම ධීවර ප්‍රජාවට මෙන්ම සංචාරක කාර්මාන්තයට ද අතිශය ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇත. කලපු ධීවර කටයුතු සහ සමිපත් කළමනාකරණය කිරීම සම්බන්ධ අවධානය යොමුකරන විශේෂ ඒකකයක් ගරු ධීවර හා ජලජ සම්පත් අමාත්‍යතුමා විසින් 2015 දෙසැම්බර් 13 වන දින විවෘත කරනු ලැබීය.

dfar (3)බොහොමයක් මිනිසුන් කැලිකසල කලපු වල ගොඩ ගැසීමට පුරුදු වී ඇති අතර මේ තත්ත්වය මගහැරවීම සදහා, ජනතාව දැනුවත් කිරීම වැදගත් සේම, කලපු ආරක්ෂා කිරීම සදහා රීති සහ නියෝග මාලාවක් හදුන්වා දිය යුතු වේ. කලපු කළමනාකරණය සම්බන්ධව බාහිර පාර්ශ්වයන් වෙතින්, හා දෙපාර්තමේන්තුව වෙතින් තාක්ෂණික, සම්බන්ධීකරන සහ නියාමන පහසුකම් සහාය ලබා ගැනිම කලපු කළමනාකරණය ඒකකයේ පරමාර්ථය වේ.

කලපු කළමනාකරණය ඒකකය හරහා කලපු කළමනාකරණ කමිටුවක් ස්ථාපිත කිරීමට නියමිත අතර එම එක් එක් කලපුව කමිටු 12 කින් සමන්විත වේ. ඉන් පසු දිස්ත්‍රික් කමිටුවක් ස්ථාපිත කෙරේ. එහි සභාපති ධීවර දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වන අතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් සම සභාපති වශයෙන් පත් කෙරේ .කලපු 5ක් සදහා කමිටු  සැකසීම මීගමුව,හලාවත,මලාලා,එම්බිලිකලා,කොග්ගල සහ කෝකිලායි යන ස්ථානයන්හි දැනටමත් නිමා කර ඇත. එමෙන්ම ස්ථානයෙහි සීමා මායිම් ද ලකුණු කර ඇත. ඉදිරි වර්ෂය තුළ කලපු 30ක මායිම් නියම කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.

කලපු ආරක්ෂා සදහා වු මෙහෙයුම් සැලැස්ම සකසම්න් පවති. එහි පළමු අදියර ලෙස, කමිටු  සාමාජිකයින් දැනුවත් කිරීම පිණිස දැනුවත් කිරීමේ  වැඩ සටහන් පැවැත්වීමට තීරණය කර ඇති අතර,ඉත් අනතුරුව,ජලජීවි වගා සංවර්ධන අධිකාරියේ සහාය ඇතිව කලපු තුළ මසුන් බෝ කිරීමට ක්‍රියා මාර්ග ගනු ලැබේ.

ප්රැක්ටිකල් ඇක්ෂන් සංවිධානය සමඟ එක්ව ධීවර දෙපාර්තමේන්තුව විසින් කලපුව සංවර්ධන ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම පිළිබඳ හඳුන්වාදීමේ වීඩියෝව බලන්න