නව ධීවර කාර්මික රක්ෂණ ක්‍රමය (දිවි සයුර)

සෙලින්කෝ ආයතනය සමග එක්ව ධීවර දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ධීවර කාර්මික රක්ෂණ ක්‍රමය දැන් ක්‍රියාත්මකයි. රුපියල් 1038ක වාර්ෂික වාරික මුදලකට රුපියල් මිලියනයක රක්ෂණයක් ඔබට ලබාගත හැක. මෙහිදී මුහුදේ සිදුවන අනතුරු පමණක් නොව ගොඩබිම සිදුවන අනතුරු සහ ස්වභාවික මරණද ඇතුලත්ව වන්දි ප්‍රධානය කෙරේ. වැඩි විස්තර සඳහා ඔබ ප්‍රදේශයේ ධිවර සහකාර අධ්‍යක්ෂ හමුවන්න.