බෝට්ටු තත්ත්වය සමීක්ෂණය -2016

බෝට්ටු තත්ත්වය සමීක්ෂණය -2016 ධීවර දෙපාර්තමේන්තුව විසින් දැන් සිදු වෙමින් ඇත. සමීක්ෂණය 2016 සැප්තැම්බර් මස 01 දින සිට07 වැනි දින තෙක්ක සිදු කරනු ඇත. මෙම සමීක්ෂණයේ ප්‍රධාන අරමුණ ලංකාව තුළ ක්‍රියාකාරී ධීවර බෝට්ටු පිළිබඳ අදහසක් ලබා ගැනීමයි. සමීක්ෂණය කාලය තුළ මෙම දෙපාර්තමේන්තුව අදාල සියලු පක්ෂවල සහයෝගය අපේක්ෂා කරනු ලබයි.