ලෝක ධීවර දිනය සමරමු

ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය ගරු මහින්ද අමරවීර මැතිතුමා සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව ලෝක ධීවර දිනයට සුභ පතයි.

ලෝක ධීවර දිනය අප ලෝක මත්ස්‍ය සම්පත් සහ සාගර පරිසර පද්ධති වඩා තිරසාරව පවත්වාගෙන යාහැකි පරිදි ධීවර කළමනාරණ ක්‍රමවේද ක්‍රියාත්මක කල යුතු බවට අපට මතක් කරදෙන දිනයයි. එක්සත් ජාතීන්ගේ සාගර නීතියට අනුකුලව ජාතික හා ජාත්‍යන්තර සාගර සම්පත් සුරැකීමට සියලු ජාතින් එක විය යුතු බව ලෝක අහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානය ප්‍රකාශ කර ඇත.

මෙවර ධීවර දිනයේ තේමාව ධීවර ක්ෂේත්‍රයේ මානව හිමිකම් සහ කම්කරු අයිතීන් සුරැකීම සහ තහනම්, නියාමනය නොවූ, වාර්තා නොකරන ධීවර කටයුතු වලක්වමු යන්නයි.

ධීවර දිනයට ධීවර හා ජලජ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවේ සුභපැතුම් මේ සමග පිරිනමන අතර මෙයට සමගාමිව සෑම ධීවර දිස්තික් කාර්යාලයකම නොවැම්බර් මස 21 දින සැමරුම් වැඩසටහන් පැවැත්වේ.

FAO Celebrate World Fisheries Day