බේරා ගැනීමේ මෙහෙයුම් සඳහා ධීවර යාත්‍රා ලබාදීම

ධීවර දෙපාර්තමේන්තුවේ මැදිහත්වීම හා සම්බන්ධීකරණය මත තමන්ගේ ජීවනෝපායද කැප කරමින් ආපදා සහන සේවා කටයුතු සදහා ධීවර යාත්‍රා 600ක් පමණ ලබාදී ඇති ධීවර ජනතාවට අපගේ උපහාරය පුද කරමු.