ලෝක ධීවර දිනය සමරමු

ධීවර හා ජලජ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව ලෝක ධීවර දිනයට සුභ පතයි.

ලෝක ධීවර දිනය අප ලෝක මත්ස්‍ය සම්පත් සහ සාගර පරිසර පද්ධති වඩා තිරසාරව පවත්වාගෙන යාහැකි පරිදි ධීවර කළමනාරණ ක්‍රමවේද ක්‍රියාත්මක කල යුතු බවට අපට මතක් කරදෙන දිනයයි.  ධීවර දිනයට ධීවර හා ජලජ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවේ සුභපැතුම් මේ සමග පිරිනමන අතර මෙයට සමගාමිව සෑම ධීවර දිස්තික් කාර්යාලයකම නොවැම්බර් මස 21 දින සැමරුම් වැඩසටහන් පැවැත්වේ. 

ප්‍රධාන උත්සවය මීගමුවේදී ගරු ධීවර අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වේ