සියලුම ධීවර නිලධාරීන්ට නිල ඇඳුම් 2018 වසරේ සිට

ලැබුවා වූ නව වසර සියලු පැතුම් ඉටුවන සුභ නව වසරක් වේවා යයි පතමු. නව වසරේ වඩා විධිමත්ව රාජකාරි කිරීමේ අරමුණෙන් 2018 වර්ෂයේ සිට ධීවර හා ජලජ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවේ සියලුම ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන් සඳහා නිල ඇඳුමක් සපයා තිබේ. මෙම නිල ඇඳුම සඳහා නිලධාරීන් බලාත්මක කිරීම ධීවර හා ජලජ සම්පත් පනත මගින් සිදු කෙරේ. දිවයින පුරා විවිධ ධිවර කාර්යාල වල නව නිල ඇඳුම පැළඳ ලබාගත් චායාරූප වල එකතුවක් පහතින් දැක්වේ.  

uniform