කිවුල් දිය ධීවර කර්මාන්තය

207359_1899702503098_576645_n

ශ්‍රී ලංකාවේ සමුද්‍ර තීරය දායාද කොටගත් කලපු හා මෝය 116 ක් පවතී. මෙම කිවුල් දිය ජලාශ රටේ ආහාර සුරක්ෂිතතාවය වෙත දායකත්වය ලබා දෙමින් හා සිය ගණනක් වූ කලපු ආශ්‍රිත ධීවර ප්‍රජාවන් වෙත ජීවනෝපාය සලසාලමින් දිවයිනේ වෙරළබඩ ප්‍රදේශ සහ ප්‍රජාවන් අතිශය ස්වභාවික සංසිද්ධීන්ගෙන් ආරක්ෂා කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ කලපු හා මෝය පාලනය කිරීම තුලින් ඒවායේ ස්වභාවික සම්පත් හා එම සම්පත් මත යැපෙන පවුල් ඒකකවල ජීවනෝපායන්හි තිරසාරත්වය තහවුරු කිරීමේ අරමුණින් ධීවර හා ජලජ සම්පත් දෙපර්තමේන්තුව යටතේ 2015 වසරේ දෙසැම්බර් මස කිවුල් දිය ධීවර කළමනාකරණ ඒකකය(BMU) පිහිටුවන ලදී.

lagoon map

ශ්‍රී ලංකාවේ තෝරාගන්නා ලද කලපු 18ක සහ-සහභාගිත්ව ක්‍රමවේදයක් ස්ථාපිත කිරීමේ අරමුණින් තිරසාර කලපු හා ජීවනෝපායන් ඇතිකිරීම පිළිබද සාර්ථක නියමු ව්‍යාපෘතියකින් පසු මෙම සහ-සහභාගිත්ව ක්‍රමවේදය දිවයිනේ අනිකුත් සියලුම කිවුල් දිය ජලශවල සිදු කිරීමට කිවුල් දිය ධීවර කළමනාකරණ ඒකකය අදහස් කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ කලපු හා පරිසර පද්ධතින්හි සම්පත් වගකීමෙන් පරිහරණය කිරීමක් උදෙසා ආර්ථික, දේශපාලණික හා පරිපාලනමය අධිකාරයන් අතර ඒකාබද්ධ අභ්‍යාස සිදුකිරීම තහවුරු කිරීම වස් ධුරාවලික හා ස්වයං පාලන ක්‍රමවේදයන් අතර සහයෝගිතාවයක් සදහා පහසුකම් සැලසීම  සහ-සහභාගිත්ව ක්‍රමවේදයෙන් සිදු කරනු ලබයි.

ඒ ඒ ජලාශවලට සුවිශේශී වූ පාරිසරිකත්වය සංරක්ෂණය කිරීම, ඒවා ආරක්ෂා කිරීම, කළමනාකරණය හා උපයෝජනය කිරීම පිණිස ”පරිශීලකයන් හා පාලකයන් එකතුව” සැලකිල්ලට ගනු ලබන ස්වයං සංවිධාන ඇතිකිරීමේ ක්‍රියාවලියක් අරමුණු කොට කිවුල් දිය ජලාශ්‍රිත ප්‍රදේශ වාසින් හා අනෙකුත් සියලුම පාර්ශවකරුවන්ගේ ඒකාබද්ධ පාලනය තුලින් එකී කර්තව්‍ය ඉදිරියට සිදු කරනු ලබයි.

 

 

 

වීඩියෝව

 

ප්‍රකාශන

p1 p3 p4 p2