සංවිධාන ව්‍යුහය

1996 අංක 2 දරන ධීවර හා ජලජ සම්පත් පනත ප්‍ර‍කාරව අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් යටතේ ධීවර හා ජලජ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව ක්‍රියාත්මක වේ. දෙපාර්තමේන්තුමය කාර්යයන් කර්යක්ෂම ඉටුකිරීම සදහා ප්‍ර‍ධාන කාර්යාලය වැදගත් අංශ 6 කට බෙදා ඇත.

  1. ධීවර කළමනාකරණ අංශය.
  2. ධීවර කර්මාන්ත අංශය.
  3. සෝදිසි හා මෙහෙයුම් අංශය.
  4. ධීවර නිෂ්පාදන තත්ත්ව පාලන අංශය.
  5. මුල්‍ය අංශය.
  6. පාලන අංශය.

dfar (4)ඊට අමතරව, මුහුදු කළමණාකරණය ඒකකය සහ කලපු කළමණාකරණ ඒකකයද මෙම දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ ක්‍රියාත්මක වේ. දෙපාර්තමේන්තුවට අලුතින්ම එකතු වූ ඒකකය වනුයේ, චන්ද්‍රිකා පාදක නිරීක්ෂණ පද්ධතියක් හරහා මහ මුහුදේ ධීවර පලායම් කළමණාකරණය කෙරෙන යාත්‍රා නිරීක්ෂණ  මධ්‍යස්ථානය වේ.මහ මුහුදේ ධීවර කටයුතු කළමණාකරණය කිරීම සදහා වරාය නිලධාරීන් 8 කු පමණ සහ කෙටි තරංග සන්නිවේදනය හරහා බහුදින යාත්‍රා සමග සන්නිවේදන කටයුතු සිදුකිරීමට රේඩියෝ සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථාන 21 ක් පවතී