වෙරළාසන්න ධිවර කර්මාන්තය

නිෂ්පාදනය හා සේවා නියුක්තිය භාරව, මහද්විපික තටකය ඇතුළත සිදුවෙමින් පවතින ධීවර කටයුතු සහ එක්දින මෙහෙයුම් කටයුතු සිදුකරන ධීවර යාත්‍රා මගින් සිදුකරන ධීවර කටයුතු ප්‍ර‍ධාන උප අංශය වු අතර මෙයින් නිරන්තරයෙන් ජාතික මත්ස්‍ය නිෂ්පාදනය සදහා විශාලතම දායකත්වය සපයනු ලැබීය. එමෙන්ම මෙය සැලසුම්ගත කාල සීමාව තුලදීද යම් මට්ටමක් දක්වා අඛන්ඩව ඉදිරියට සිදුවනු ඇත. ජෛව භෞතික සීමාවන් හා තදාසන්න වෙරළබඩ පරිසරයන්හි සිදුවෙමින් පවතින වෙනස්කම් සලකා, මත්ස්‍ය නිෂ්පාදනය ඉහළ දැමීමට සඵලදායී තාක්ෂණික ක්‍ර‍මවේදයන් යොදාගනිමින්, මිරිදිය, අක් වෙරළ /ගැඹුරු මුහුදේ සහ කිවුල් දිය ධීවර සම්පත් පුරෝකථනය කිරීමට මෙන්ම ඒ සම්බන්ධව වඩා වැඩි අවධාරණයන් සිදු කිරීම වැදගත් වේ. 2011 මැද භාගයෙන් පසු අක් වෙරළ / ගැඹුරු මුහුදේ  මසුන් ඇල්ලීම මගින් වෙරළාශ්‍රිත මත්ස්‍ය නිෂ්පාදනය ඉක්මවීම සදහා මෙම සැලැස්ම තුළ ක්‍රමෝපායන් සකස් කර ඇත.

dfar (6)මහද්වීපික තටකය ඇතුළත ප්‍ර‍ධාන සමුද්‍රික මත්ස්‍ය සම්පත් සහ මහාද්විපික තටකය තුළ වාර්ෂික තිරසාර අස්වැන්න නැන්සෙන් (Nansen) සමීක්ෂණ මගින් ඇස්තමේන්තු කර ඇති අතර එය මෙ.ට්‍රො. 170,000 (සමුද්‍රික මත්ස්‍ය නිෂ්පාදනය මෙ.ට්‍රො. 100,000/ සහ පතුල ආශ්‍රිත මත්ස්‍ය නිෂ්පාදනය මෙ.ට්‍රො. 70,000 ක් වශයෙන්) ලෙස වාර්තා වී ඇත. මීටර් 100 ට අඩු ගැඹුරකින් යුත් වෙරළාසන්න ජලයේ මෙන්ම ෆෝක් සමුද්‍ර‍ සන්ධිය/ මන්නාරම් බොක්ක යන ප්‍රදේශයන්හි නොගැඹුරු ජල ප්‍රදේශ සම්පූර්ණයෙන් මෙම යාත්ත්‍රාවෙන් සමීක්ෂණයට භාජනය නොවීය. එබැවින්,  සමීක්ෂණය මගින් අවධාරණය නොවූ ප්‍රදේශ වෙතින් ලබාගන්නා වූ සම්පූර්ණ විභව අස්වැන්න මෙ.ට්‍රො. 80,000/ ක් (සමුද්‍රිකවාසී මසුන් මෙ.ට්‍රො. 70,000 ක් සහ පතුල ආශ්‍රිත මසුන් මෙ.ට්‍රො. 10,000 ක්) ලෙස ඇස්තමේන්තු කරනු ලැබිය.

එබැවින් වයඹ කලාපයේ සිදුකළ සමීක්ෂණය තුළ ලබාගත් පරිදි ජෛව ස්කන්ධයන්හි එකම නියමය උපකල්පනය කරමින් වෙරළබඩ අංශයෙන් ලැ‍බෙන සමස්ත තිරසාර අස්වැන්න මෙ.ට්‍රො.250,000 ක් වනු ඇත. නියමිත පරිදි සමීක්ෂණය නොකළ ප්‍රදේශ ශ්‍රි ලංකා වෙරළබඩ ජල තීරය වඩාත් ඵලදායී මත්ස්‍ය භූමි බව පුරෝකථනය කරමින් මෙම උපාය මාර්ගය තුළ 2013 වර්ෂය වන විට වෙරළබඩ මත්ස්‍ය නිෂ්පාදනය මෙ.ට්‍රො.258,000 කට ආසන්න ලෙස ඇස්තමේන්තු කර ඇත. එබැවින් ජෛව ස්කන්ධ නියමය මෙම ප්‍රදේශයන්හි ඉතා ඉහල අගයක් ගන්නා බව සහ මත්ස්‍ය නිෂ්පාදනය ඇස්තමේන්තුගත මෙ.ට්‍රො. 80,000 කට වඩා මෙම විභවතාව යථාර්ථවදිව වැඩි බවටත් පුරෝකථනය කිරීම යෝග්‍ය වේ.