ධීවර සංඛ්යාලේඛන

ධීවර අමාත්යාංශයේ නවතම ධීවර සංඛ්යාලේඛන

ධීවර සංගණනය – 2006; දෙපාර්තමේන්තුව ජනලේඛන හා සංඛ්යාලේඛන මගින්

ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානයේ ගෝලීය ධීවර සංඛ්යාලේඛන

රාජ්‍ය තොරතුරු කේන්ද්‍රය 1919