ප්‍රවර්ධන

පරිසර හිතකාමී ධීවර පන්න ක්‍රම ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන් අවධානය යොමු කර ඇත. ඒ අනුව ධීවර කාර්මිකයින්ට තිරසාර ලෙස අස්වනු නෙලාගැනීමට අදාළ තාක්ෂණික සහය ලබා දීමට අපේක්ෂා කෙරේ. එමෙන්ම ප්‍රජා සංවර්ධන වැඩසටහන් හරහා ධීවර ජනතාවගේ සමාජ ආර්ථික අංශයන් නඟා සිටුවීමට අපේක්ෂා කෙරේ. එවැනි වැඩසටහන් පිළිබඳ විස්තර මෙම කොටසේ දක්වා ඇත.