සංයුතිය හා වගකීම

පහත සඳහන් කාර්යයන් අභ්‍යන්තර විගණන අංශය විසින් වර්ෂය තුලදී ඉටු කර ඇත.

 • සෑම කාර්තුවක් වෙනුවෙන් එම කාර්තුවට අදාල මූල්‍ය ප්‍රගතිය, වාර්තා හා ගිණුම් ඉදිරිපත් කිරීමේ ප්‍රගතිය, ගෙවීම් වවුචර් සංනිරීක්ෂණය, අග්‍රිම ගෙවීම් නිරවුල් කිරීම හා විගණන විමසුම් සදහා පිළිතුරු ඉදිරිපත් කිරීම යනාදී කරුණු ඇතුලත් කාර්තු වාර්තා ඉදිරිපත් කරන ලදි.
 • පහත විෂයයන්ට අදාලව සෝදිසි හා විෂයානුබද්ධ අභ්‍යන්තර විගණන වාර්තා ඉදිරිපත් කරන ලදි.
  • දෙපාර්තමේන්තුව සතු වාහන පිළිබඳ පරීක්ෂාව.
  • නිලධාරින් සේවයට වාර්තා කිරීම, නිවාඩු ලබා ගැනීම පිළිබඳ පරීක්ෂාව.
  • ප්‍රධාන කාර්යාලයේ වායු සමන යන්ත්‍ර සෝදිසි පරීක්ෂාව.
  • රාජ්‍ය නිලධාරින්ගේ අත්තිකාරම් බී ගිණුමේ ණය ගෙවීම් හා හිග ණය ශේෂ අයකර ගැනීම පිළිබඳ පරීක්ෂාව.
  • දෙපාර්තමේන්තු ගිනි නිවීමේ උපකරණ පද්ධති පරීක්ෂාව.

අපගේ සේවාවන්