හැඳින්වීම

ගුණාත්මක තත්ත්වයෙන් යුතු, වැඩි මත්ස්‍ය අස්වැන්නක් ලබා ගැනීමේ අරමුණින්, 50% සහනාධාර යෝජනා ක්‍රමය 2016 සිට ක්‍රියාත්මක කරන ලදි. ඒ යටතේ අඩි 55ට වැඩි ධීවර යාත්‍රා නිෂ්පාදනය සඳහා එක් යාත්‍රාවක් සඳහා රු. ලක්ෂ 130 බැගින් ධීවර යාත්‍රා 5ක් සදහා රු. ලක්ෂ 650ක් 2017 වසරේ දි ලබා දී ඇත. 2018 වසර සඳහා අඩි 55ට වැඩි ධීවර යාත්‍රා නිෂ්පාදනයට රු. මිලියන 400ක් වෙන් කර ඇත.

අපගේ සේවාවන්