විස්තරය

  • VMS ව්‍යාපෘතිය අනන්‍ය ආර්ථික කලාපය තුල සහ මහ මුහුදේ මසුන් ඇල්ලීමේ යෙදෙන බහුදින ධීවර යාත්‍රා 4200 කින් සමන්විත වේ.
  • මෙම පද්ධතිය දෘඪාංග සහ මෘදුකාංග වලින් සමන්විත වේ.
  • පද්ධතියට සම්පූර්ණ ක්‍රියාකාරී යාත්‍රා නිරීක්ෂණ පද්ධතියක් ඇත.
  • අරමුදල් සපයන මුදල ඕස්ට්‍රලියානු ඩොලර් 5'380,700.00 වේ.
  • ස්ථාපනය කිරීමේ පළමු කණ්ඩායම් කිහිපයක් දැනටමත් ආරම්භ කර ඇත.

 

අපගේ සේවාවන්