lagoon2  lagoon3  
       
lagoon5 lagoon7 lagoon1  
       
lagoon6    

හැඳින්වීම

ශ්‍රී ලංකාවේ හදුනා ගෙන ඇති කලපු 116 අතුරින් කලපු 18ක් මෙම වැඩසටහන යටතේ සංවර්ධනය කිරිමට අපේක්ෂිත අතර ඒ අතරින් ප්‍රමුඛතාගත කර ඇති කලපු පහත පරිදි වේ.

  1. පුත්තලම කලපුව
  2. රැකව කලපුව
  3. පානම කලපුව
  4. නයාරු කලපුව
  5. ආරුගම්බේ කලපුව
උප ව්‍යාපෘතීන්
  • කලපු සීමා නිර්ණය කිරීම.
  • නිත්‍යානූකුල නොවන දැල් වෙනුවට පරිසර හිතකාමි ධීවර ආම්පන්න ලබා දීම.
  • කලපු තුළ ජලජීවි වගා ව්‍යපෘති (මොදා වගාව/කකුලු වගාවර/මුහුදු පැලෑටි/මුහුදු කූඩැල්ලන්)
  • කලපුවල නිෂ්පාදන ධාරිතාව වැඩි කිරීම සඳහා මත්ස්‍ය පැටවුන් තැන්පත් කිරීම.
  • කලපු පිවිසුම් මාර්ග සංවර්ධනය රැයටිතල පහසුකම් සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිරැසනිපාරක්ෂක පහසුකම් ලබා දීම.

lagoon map 724x1024

අපගේ සේවාවන්