ප්‍රධාන පියවරයන් 

 • හිමිකරු පහත සඳහන් ලියවිලි දිස්ත්රික් කාර්යාලයට ලියාපදිංචි ගාස්තුව සමඟ ඉදිරිපත් කරනු ඇත.
 • නාවික ඉංජිනේරු සහකාර (MEA) විසින් බෝට්ටු අංගනය පරීක්ෂා කිරීම හා ඇගයීම සඳහා 1A ආකෘතිය පිරවිය යුතුය.
  පරීක්ෂණය සාර්ථක වුවහොත් 1A ආකෘති පත්‍රයේ ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ.
 • දිස්ත්‍රික්  සහකාර අධ්‍යක්ෂ  විසින් පද්ධතියට පද්ධතිය යාවත්කාලීන කර ලේඛන පිරික්සනු ඇත.
 • දිස්ත්‍රික්  සහකාර අධ්‍යක්ෂ අයදුම්පත සහ 1A ආකෘතිය නිර්දේශ කළ යුතුය.
 •  ප්‍රධාන කාර්යාලයේ නාවික ඉංජිනේරු සහකාර (MEA) සම්පූර්ණත්වය හා නිරවද්යතාව සඳහා ලිපි ලේඛන පරීක්ෂා කර නිර්දේශ කිරීමක් සැපයිය යුතුය.
 • අධ්යක්ෂ විසින් පද්ධතියේ ලියාපදිංචි ලේඛන අනුමත කළ යුතුය.
 • MEA සහතිකය මුද්රණය කළ යුතුය.
 • අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාගේ  අනුමැතිය ලබාදිය යුතුය 
 • සහතිකය හිමිකරු වෙත යැවිය යුතුය.

සේවා පියවර සටහන

 • උපකාරක ලියකියවිලි
 • අයදුම්පත
 • ව්යාපාර සහතිකය
 • ඉඩම් අයිතිය (ඔප්පු සහ සැලසුම)
 • කම්කරු රක්ෂණ ලියවිලි
 • බෝට්ටු අංගන රක්ෂණය
 • පරිසර සහතිකය
 • සනීපාරක්ෂක හා අපද්‍රවය බැහැර කිරීමේ සැලැස්ම
 • අංගන සැලැස්මට ප්‍රවේශය
 • කසළ බැහැර කිරීමේ පද්ධති සැලැස්ම
 • බෝට්ටු අංගනයේ 4R ප්රමාණයේ ඡායාරූප.
 • උපයෝගිතා බිල්පත් (ජල හා විදුලිය)

 

දෙපාර්තමේන්තුවේ අදාල අංශය

අපගේ සේවාවන්