ප්‍රධාන පියවරයන්

  • හිමිකරු / සමාගම නිසි අනුමත අයදුම් පත්‍රය දිස්ත්‍රික් කාර්යාලයට ඉදිරිපත් කළ යුතුය. එන්ජින් සපයන්නන් සඳහා, නිෂ්පාදිත එන්ජින් වර්ග පිළිබඳ විස්තර ඉදිරිපත් කිරීමට අවශ්‍ය වේ.
  • නාවික ඉංජිනේරු සහකාර (MEA) විසින් පරිශ්‍රය පරීක්ෂා කර නිර්දේශ ලිපියක් සැපයිය යුතුය.
  • දිස්ත්‍රික් නිලධාරියා විසින් පද්ධතියට තොරතුරු යාවත්කාලීන කොට ලේඛන පිරික්සනු ඇත.
  • දිස්ත්‍රික් සහකාර අධ්‍යක්ෂ විසින් පද්ධතිය මගින් අයදුම්පත නිර්දේශ කරනු ලැබේ.
  • නාවික ඉංජිනේරු සහකාර (MEA) ප්‍රධාන කාර්යාලයේ සම්පූර්ණත්වය සහ නිරවද්‍යතාව සඳහා ලේඛන පරීක්ෂා කර නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම.
  • පද්ධතිය හරහා ලියාපදිංචි ලේඛන අනුමත කළ යුතුය.
  • MEA සහතිකය මුද්‍රණය කළ යුතුය.
  • අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විසින් මුද්‍රිත සහතික අනුමත කළ යුතුය.
  • එක්රැස් කිරීම සඳහා අනුමත සහතිකයක් දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය වෙත යැවිය යුතුය.

සේවා පියවර සටහන

දෙපාර්තමේන්තුවේ අදාල අංශය

  • කර්මාන්ත අංශය

 

 

අපගේ සේවාවන්