ප්‍රධාන පියවරයන්

 • පුද්ගලයෙකු තම බෝට්ටුවේ ලියාපදිංචියට පෙර මූලිකවම අදාළ දිස්ත්‍රික්කය තුල ලියාපදිංචි බෝට්ටු අංගනයක් තුළ බෝට්ටුවක් නිෂ්පාදනය කිරීමට ඇනවුමක් කළ යුතුය. මෙම  ක්‍රියාවලිය දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය හා ප්‍රධාන කාර්යාලය යන දෙකෙහිම සිදු කරනු ලැබේ.
 • බෝට්ටු අයිතිකරු ලියාපදිංචි අංකයක් රඳවා ගැනීම සඳහා අයදුම්පතක් පුරවා සිටිය යුතුය. තවදුරටත් දිස්ත්‍රික් කාර්යාලයේ ලිපිගොනු පවත්වාගෙන යා යුතුය.
 • නාවික යාත්‍රා සහායකයා ක්‍රියාවලිය තහවුරු කිරීම සඳහා බෝට්ටු අංගනයේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය අතරතුර බැලීමට සහ පරීක්ෂාවට ලක් කළ යුතුය.
 • ලියාපදිංචි අංකයක් රඳවා තබා ගැනීම සඳහා දිස්ත්‍රික් කාර්යාලයෙන් බෝට්ටු විස්තර පද්ධතිය යාවත්කාලීන කළ යුතුය.
 • දිස්ත්‍රික් කාර්යාලයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ විසින් පද්ධතිය හරහා ලියාපදිංචි අංකයක් රඳවා තබා ගත යුතුය.
 • බෝට්ටු ලියාපදිංචිය සඳහා වෙන් කර ඇති පද්ධති අනුමත පහත දැක්වේ:
  • IMUL - අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් අනුමැතිය.
  • IMUL හැර අනෙකුත් බෝට්ටු - අධ්‍යක්ෂ කළමනාකරණය.
 • වෙන් කර ඇති ලියාපදිංචි බෝට්ටු අංකය දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය මගින් බෝට්ටු අංගනය වෙත නිකුත් කරනු ලැබේ.

සේවා පියවරයන්

123

දෙපාර්තමේන්තුවේ අදාල අංශය

 • දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය

අපගේ සේවාවන්