ප්‍රධාන පියවරයන්

 • අයදුම්කරු ධීවර ආකෘති පත්‍ර 49 පුරවා දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
 • යාත්‍රා ලියාපදිංචි අංකයක් වෙන්කරවා ගැනීම සඳහා දිස්ත්‍රික් නිලධාරියා විසින් පද්ධතියේ පරීක්ෂා කළ යුතුය.
 • බෝට්ටු අංගනයේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේදී නාවික ඉංජිනේරු සහකාරවරයා පරීක්ෂා කර බැලිය යුතුය.
 • දිස්ත්‍රික් කාර්යාලයේ MEA විසින් නිෂ්පාදිත යාත්‍රාව භාවිතා කළ හැකි තත්ත්වයට යෝග්‍යද යන්න පරීක්ෂා කළ යුතුය.
 • MEA විසින් යෝග්‍යතාවය තහවුරු කිරීම සඳහා ලබාදෙන මුහුදු යෝග්‍යතා සහතිකය අනුමැතිය ලබා ගැනීම සඳහා දිස්ත්‍රික් කාර්යාලයෙහි සහකාර අධ්‍යක්ෂවරයා වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
 • මුහුදු යෝග්‍යතා සහතිකය අනුමත වීමෙන් පසු නිෂ්පාදනය කරන ලද බෝට්ටුවේ හිමිකරු දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය වෙත පහත සඳහන් ලියවිලි ඉදිරිපත් කළ යුතුය
  • ධීවර ආකෘතිය 49
  • බෝට්ටු අංගනයෙන් ලද මුදල් ලදු පත
  • රක්ෂණ සහතිකය
  • අනුමත මුහුදු යෝග්‍යතා සහතිකය
  • බෝට්ටු එන්ජින් ඉන්වොයිසිය 
 • අයදුම්කරු දිස්ත්‍රික් කාර්යාලයේ මුදල් අයකැමි වෙත මුදල් ගෙවිය යුතුය
 • ප්‍රධාන කාර්යාලයේ කළමනාකරණ අංශයේ අධ්‍යක්ෂවරයා විසින් පද්ධති අනුමැතිය ලබා දිය යුතුය.
 • ලියාපදිංචි කිරීම හා එය අධ්‍යක්ෂ වෙත යොමු කරයි
 • බෝට්ටු ලියාපදිංචිය සියලුම බෝට්ටු සඳහා කළමනාකරණ අංශය විසින් මුද්රණය කළ යුතුය.
 • අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ලියාපදිංචිය අනුමත කළ යුතුය.
 • ප්‍රධාන කාර්යාලයේ කළමනාකරණ අංශයේ අධ්‍යක්ෂවරයා ලියාපදිංචිය සඳහා පද්ධති අනුමැතියලබා දිය යුතු අතර එය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෙත යොමු කරයි
 • බෝට්ටු ලියාපදිංචිය සියලුම බෝට්ටු සඳහා කළමනාකරණ අංශය විසින් මුද්‍රණය කළ යුතුය.
 • අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විසින් ලියාපදිංචිය අනුමත කළ යුතුය.
 • පරිපාලන අංශය විසින් සියළුම IMUL බෝට්ටු සඳහා බෝට්ටු ලියාපදිංචි සහතිකය මුද්‍රණය කරනු ලබන අතර දිස්ත්‍රික් සහකාර අධ්‍යක්ෂවරයා විසින් IMUL හැර වෙනත් බෝට්ටු සඳහා බෝට්ටු ලියාපදිංචි සහතිකය මුද්‍රණය කළ යුතුය.

  සේවා පියවරයන්

·         

අපගේ සේවාවන්