ප්‍රධාන පියවරයන්

 • පැවරුම්කරු සහ පැවරුම්ලාභියා විසින් පැවරුම්කරුගේ ධීවර නිළධාරියා ඉදිරිපිටදී පොදු 52 සහ 56 (ඒකාබද්ධ) ආකෘතිය පිරවිය යුතුය.
 • ස්ථාන මාරු කිරීමේ අයදුම්පත් දිස්ත්‍රික් කාර්යාලවල ධීවර නිලධාරි විසින් අනුමත කර නිර්දේශ කරනු ලැබේ.
 • දිස්ත්‍රික් නිලධාරියා විසින් පද්ධතියේ බෝට්ටු ලියාපදිංචි තොරතුරු යාවත්කාලීන කළ යුතුය.
 • මාරු අයදුම්පත අනුමත කර ඇත්නම්, දිස්ත්‍රික් කාර්යාලයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ වෙත පැවරුම් ආකෘතිය ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
 • පැවරුම් ඉල්ලුම්පත්‍රය සඳහා අනුමැති අනුපිළිවෙල පහත දැක්වේ
  • IMUL - අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් අනුමැතිය
  • IMUL හැර වෙනත් බෝට්ටු වර්ග - සහකාර අධ්‍යක්ෂ අනුමැතිය (දිස්ත්‍රික් කාර්යාල)
 • IMUL බෝට්ටු මාරු කිරීමේදී පහත සඳහන් උපකරණ පූර්ව අනුමැතිය සහිතව මාරු කළ යුතුය.
  • රේඩියෝ ඇමතු සංඥාව මාරු කිරීම
  • VMS මාරු කිරීම
  • මහ මුහුදේ මෙහෙයුම් බලපත්‍ර පැවරීම
 • බෝට්ටු මාරු කළ පසු ප්‍රධාන කාර්යාලයේ කළමනාකරණ අංශය විසින් පද්ධතියට තොරතුරු යාවත්කාලීන කළ යුතුය.
 • ·IOTC අවසර ලත් ලැයිස්තුවේ ලියාපදිංචි වූ IMUL බෝට්ටු නම්, IMUL බෝට්ටු විස්තර IOTC අනුමත ලැයිස්තුවේ යාවත්කාලීන කළ යුතුය.

 

 

 

අපගේ සේවාවන්