ප්‍රධාන පියවරයන්

 • යාත්‍රා ලියාපදිංචිය අවලංගු කිරීම සඳහා, ලියාපදිංචි අයිතිකරු විසින් අයදුම්පත 59 සම්පූර්ණ කොට, ප්‍රධාන කාර්යාලයේ කළමනාකරණ අංශයට භාර දිය යුතුය.
 • බෝට්ටු ලියාපදිංචිය හැඳුනුම්පත, ධීවරයින්ගේ හැඳුනුම්පත සහ ලියාපදිංචි කිරීමේ බෝට්ටුව සහතික කිරීම සඳහා බෝට්ටු හිමිකරු සහතික කිරීම සඳහා අදාළ ලියකියවිලි භාර දිය යුතුය.
 • බෝට්ටු ලියාපදිංචිය අවලංගු කිරීම සඳහා පහත දැක්වෙන ක්‍රියාමාර්ග දිස්ත්‍රික් සහකාර අධ්‍යක්ෂ විසින් සහතික කළ යුතුය: -
  මහ මුහුදේ මෙහෙයුම් බලපත්‍රය අවලංගු කිරීම
 • VMS විසන්ධි කිරීම තහවුරු කරන්න
 • දුරකථන සංඥා වල අයිතිය වෙනස් කිරීම සඳහා TRC වෙත දැනුම් දෙන්න
 • ලොග් පොත නැවත ලබා ගැනීම සහතික කරන්න
 • අවලංගු කිරීම සඳහා අදාළ ධීවර බෝට්ටුව පරීක්ෂා කළ යුතු අතර F59 හි අවලංගු කිරීම අනුමත කළ යුතුය.
 • පද්ධතියේ බෝට්ටු ලියාපදිංචිය අවලංගු කිරීම දිස්ත්‍රික් සහකාර අධ්‍යක්ෂ විසින් අනුමත කළ යුතුය.
 • ප්‍රධාන කාර්යාලයේ කළමනාකරණ අංශයෙහි යාත්‍රා ලේඛන ඒකකය වෙත බෝට්ටු ලියාපදිංචිය අවලංගු කිරීම දිස්ත්‍රික් නිලධාරියා විසින් දැනුම් දිය යුතුය.
 • අවලංගු කිරීමේ අදාල විස්තර යාත්‍රා ලියාපදිංචි කිරීමේ ඒකකයට භාරදිය යුතුය.
 • අධ්‍යක්ෂ (කළමනාකරණ) සහ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ අනුමැතිය ඇතිව IMUL හා OFRP බෝට්ටු අවලංගු කෙරේ.
 • වෙනත් බෝට්ටු - අධ්‍යක්ෂ - කළමනාකරණ අනුමැතිය මගින් අවලංගු කෙරේ
 • කලමාකරන අංශෙය් යාත්‍රා ලියාපදිංචි කිරීමේ අංශය මඟින් පද්ධතියේ ඇති බෝට්ටු ලියාපදිංචිය අවලංගු කිරීම සහතික කළ යුතුය

සේවා පියවර සටහන

දෙපාර්තමේන්තුවේ අදාල අංශය

අපගේ සේවාවන්