ප්‍රධාන පියවරයන්

 • අයදුම්පත්‍රයක් (F55) දිස්තික් කාර්යාලයේ මගින් ප්‍රධාන කාර්යාලයේ කළමනාකරණ අංශයට .
 • බෝට්ටු ලියාපදිංචිය ලබාගැනීම සඳහා ඉල්ලුම්කරු විසින් අදාල ලේඛන ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
 • බෝට්ටු ලියාපදිංචි කිරීමේ පිටපතක් සඳහා ඉල්ලුම් ලිපියක්
 • නිසි පරිදි සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම් පත්‍රය 
 • පොලිස් පැමිණිල්ලේ පිටපතක්
 • නිලධරයා අදාළ ලියකියවිලි එකතු කරන විට නිලධාරියා විසින් බෝට්ටු ලියාපදිංචිය යාවත්කාලීන කළ යුතුය.
 • ස්කෑන් කරන ලද ලේඛන පද්ධතිය තුල යාවත්කාලීන වේ.
 • තවදුරටත් දිස්ත්‍රික් කාර්යාලයේ ලිපිගොනු පවත්වාගෙන යා යුතුය.
 • බෝට්ටු ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකයේ පිටපත අයදුම්කරු විසින් ගෙවිය යුතුය.
 • පැවරුම් ඉල්ලුම්පත්‍රය සඳහා අනුමැති අනුපිළිවෙල පහත දැක්වේ:
  IMUL - අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් අනුමැතිය
  ඉහතින් සඳහන් කළ අනෙකුත් බෝට්ටු වර්ග - සහකාර අධ්‍යක්ෂ අනුමැතිය - දිස්ත්‍රික් කාර්යාල
 • යාත්‍රා ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකයේ පිටපතක් IMUL හැර වෙනත් බෝට්ටු සඳහා දිස්ත්‍රික් නිලධාරියාගේ සහකාර අධ්යක්ෂ විසින් අනුමත කරනු ලැබේ.
 • IMUL බෝට්ටු සඳහා සහකාර අධ්යක්ෂ නිර්දේශ කර ප්‍රධාන කාර්යාලයේ කළමනාකරණ අංශය වෙත යොමු කිරීම.
 • බෝට්ටු ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකයෙහි පිටපතක් IMUL බෝට්ටු සඳහා පොදු අධ්යක්ෂ විසින් අනුමත කළ යුතුය.
 • සහතික බෝට්ටු ලියාපදිංචිය කළමණාකරන අංශය විසින් මුද්රණය කොට බෝට්ටු අයිතිකරු වෙත නිකුත් කරනු ලැබේ.දෙපාර්තමේන්තුවේ අදාල අංශය

අපගේ සේවාවන්