ප්‍රධාන පියවරයන්

  • ලියාපදිංචි කිරීමේ ක්‍රියාවලියකට පෙර ධීවරයෙකුගේ අදාල තොරතුරු රැස්කිරීම
  • ජාතික හැඳුනුම්පත හෝ ගමන් බලපත්‍රය හෝ රියදුරු බලපත්‍රයේ පිටපතක්
  • අයදුම්කරුගේ ඡායාරූපයේ පිටපත් සමග
  • FI ටැබ් යන්ත්‍රය හරහා ධීවර පරීක්ෂක විසින් අයදුම්පත පුරවන්න.
  • දිස්තික් සහකාර අධ්‍යක්ෂ විසින් පද්ධතිය තුළ ලියාපදිංචිය අනුමත කළ යුතුය.
  • ලියාපදිංචිය අනුමත වූ පසු කළමනාකරණ අංශයේ නියෝජ්ය අධ්යක්ෂක විසින් පද්ධතිය තුළ ලියාපදිංචිය අනුමත කළ යුතුය.
  • ධීවර හැඳුනුම්පත කළමනාකරණ අංශය විසින් මුද්රණය කළ යුතු අතර අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විසින් සහතික කළ යුතුය.

සේවා පියවර සටහන

දෙපාර්තමේන්තුවේ අදාල අංශය


ධීවර කාර්මිකයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ ජංගම මෘදුකාංගය

මෙම මෘදුකාංගය ඔස්සේ ලියකියවිලි පිරවිමකින් තොරව ධීවර කාර්මිකයින් හට
ධීවර නිලධාරීන්ට ලබාදී ඇති ටැබ් යන්ත්‍ර මගින් ලියාපදිංචිය ඉතා පහසුවෙන් කරවාගත හැක.

(1)

freg1 1 

(2)

freg1 2

(3)

 freg1 3 

(4)

freg1 4 

(5)

freg1 5 

(6)

freg1 6

අපගේ සේවාවන්