ප්‍රධාන පියවරයන්·        

  • යාත්‍රා හිමිකරු දිස්ත්‍රික් කාර්යාලයට පැමිණ, රෙගුලාසි අනුව මෙහෙයුම් බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම සඳහා අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. (අධිවේගී මෙහෙයුම් සහ EEZ සඳහා ක්‍රියාකාරී බලපත්‍ර නිකුත් කරනු ලැබේ). අයදුම්කරු සිය බෝට්ටු ලියාපදිංචි අංකය ඉදිරිපත් කළ යුතුය. එබැවින්, බෝට්ටු අයිතිකරුගේ තොරතුරු පද්ධතිය මගින් අල්ලා ගනු ලැබේ.
  • මෙහෙයුම් නිලධාරීන්ගේ බලපත්‍රයේ තොරතුරු දිස්ත්‍රික් නිලධාරීන් විසින් යාවත්කාලීන කළ යුතුය.
  • මෙහෙයුම් බලපත්‍රය සඳහා අයදුම්කරු දිස්ත්‍රික් කාර්යාල වෙත ගෙවීම් කළ යුතුය.
  • දිස්ත්‍රික් නිලධාරියා විසින් මෙහෙයුම් බලපත්‍රය නිර්දේශ කර දිස්ත්‍රික් සහකාර අධ්‍යක්ෂ වෙත යොමු කරනු ලැබේ. සහකාර අධ්‍යක්ෂ එය පද්ධතියේ අනුමත කර එය ප්‍රධාන කාර්යාලයේ හයිසීස් හි   අධ්‍යක්ෂ වෙත යොමු කරයි.
  • මුහුදේ මෙහෙයුම් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විසින් මෙහෙයුම් බලපත්‍රය නිර්දේශ කොට කළමනාකරණ අංශය වෙත යොමු කරනු ලැබේ. කළමනාකරණ අංශයේ නිලධාරියා විසින් මෙහෙයුම් බලපත්‍රය මුද්‍රණය කළ යුත්තේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ අනුමැතිය සඳහාය
  • කළමනාකරණ අංශයේ නිලධාරියා විසින් මෙහෙයුම් බලපත්‍රය මුද්‍රණය කළ යුත්තේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ අනුමැතිය සඳහාය.
  • අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විසින් මෙහෙයුම් බලපත්‍රය අතින් අනුමත කළ යුතුය.
  • අනුමත මෙහෙයුම් බලපත්‍රය අදාළ දිස්ත්රික් කාර්යාලයට නිකුත් කරනු ලැබේ.
  • මෙහෙයුම් බලපත්‍රය අලුත් කිරීමේ දී, වාර්ෂිකව ක්‍රියාකාරී බලපත්‍රය අළුත් කිරීම සඳහා ඉල්ලුම්කරු විසින් මෙහෙයුම් බලපත්‍රය හෝ බෝට්ටු ලියාපදිංචි අංකය ඉදිරිපත් කළ යුතුය. අළුත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය වර්තමාන ක්‍රියාවලියට සමාන විය යුතුය.

සේවා පියවර සටහන

 

අපගේ සේවාවන්