ප්‍රධාන පියවරයන්

 • අයදුම්පත දිස්ත්‍රික් කාර්යාලයේ හෝ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ දිස්ත්‍රික් නිලධාරියා වෙත අයදුම්පතක් මගින් ඉල්ලීමක් කළ යුතුය.
 • ඉල්ලුම්කරුගේ අනන්‍යතාවය බලපත්‍රය ලියාපදිංචි කිරීම පිණිස අදාළ ලේඛන ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
 • නිසි පරිදි සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම් පත්‍රය
 • ස්පිපර් සහතිකයේ පිටපතක්
 • ධීවර හැඳුනුම්පතේ පිටපතක්
 • ජාතික හැඳුනුම්පතේ පිටපතක්
 • දිස්ත්‍රික් සහකාර අධ්‍යක්ෂ විසින් පද්ධතියේ ධීවර ලියාපදිංචිය සමග පරීක්ෂා කර තහවුරු කර ගත යුතුය. නාවිකයන් දැනටමත් ධීවරයන් ලෙස ලියාපදිංචි වී ඇති බැවින්, මෙම පද්ධතියේ තොරතුරු සමග දිස්ත්‍රික් නිලධාරීන්ට තහවුරුවීමට හැකිය.
 • දිස්ත්‍රික් සහකාර අධ්‍යක්ෂ විසින් පද්ධතියේ ධීවර ලියාපදිංචිය සමග පරීක්ෂා කර තහවුරු කර ගත යුතුය. නාවිකයන් දැනටමත් ධීවරයන් ලෙස ලියාපදිංචි වී ඇති බැවින්, මෙම පද්ධතියේ තොරතුරු සමග දිස්ත්‍රික් නිලධාරීන්ට තහවුරුවීමට හැකිය.
 • දිස්ත්‍රික් නිලධාරියා විසින් අදාල ලේඛනය ස්කෑන්  කරන්න.
 • නිලධාරියා විසින් ලිපිගොනු වල යෙදුම් වාර්තා පවත්වාගෙන යා යුතුය.
 • දිස්තික් නිලධරයා නායකයා හැඳුනුම්පත සඳහා බලපත්‍රය නිර්දේශ කර දිස්ත්‍රික් සහකාර අධ්යක්ෂ වෙත යොමු කළ යුතුය. සහකාර අධ්යක්ෂ විසින් පද්ධතියේ අනුමත කර එය ප්රධාන කාර්යාලයේ කළමනාකරණ අංශයට භාර දිය යුතුය.
 • පරිපාලන කොට්ඨාශයේ නිලධාරියා පද්ධතිය තුළ ධීවර ලියාපදිංචිය සමඟ පරීක්ෂා කර තහවුරු කර ගත යුතුය. තවද, නිලධාරියා විසින් පද්ධතියේ ස්කෑන් කරන ලද ලේඛන පරීක්ෂා කළ යුතුය.
 • කළමනාකරණ අංශයේ නිලධාරියා විසින් නායකයා හැඳුනුම්පතේ හැඳුනුම්පත මුද්රණය කළ යුතුය අධ්යක්ෂ ජනරාල්ගේ අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කළ යුතුය
 • අධ්යක්ෂ ජනරාල් විසින් ලියාපදිංචි සහතිකය අනුමත කරනු ලැබේ. අනුමත ලියාපදිංචි බලපත්‍රය දිස්ත්‍රික් කාර්යාලයට නිකුත් කරනු ලැබේ.

සේවා පියවර සටහන

 

අපගේ සේවාවන්