ප්‍රධාන පියවරයන්

 • මත්ස්ය හා මත්ස්ය නිෂ්පාදන ආනයනය, අපනයනය කිරීම හා නැවත අපනයනය කිරීම සඳහා ඉල්ලුම්කරු විසින් ආයතනයක් හෝ සමාගමක් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා ප්රධාන කාර්යාලයට පැමිණිය යුතුය. ලියාපදිංචි කිරීමේ අරමුණු අනුව අයදුම්පත්ර වෙනස් වර්ණ වර්ග කර ඇත.
 • ආනයන ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා: - හරිත වර්ණ ඉල්ලුම් පත්රය
 • අපනයන ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා: - දම් වර්ණිත ආකෘති පත්රය
 • ආනයනය සහ නැවත අපනයනය සඳහා: - රතු වර්ණිත ආකෘති පත්රය
 • අයදුම්කරු විසින් ආයතනය හෝ සමාගම ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා අදාල ලේඛන ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
 • ආයෝජන සහතිකයේ පිටපතක් (අදාළ නම්)
 • සමාගම් ලියාපදිංචි කිරීමේ පිටපත
 • මුදල් අංශයෙහි අයකැමිට ගෙවීම් කළ යුතු අතර ගෙවීම් සඳහා රිසිට්පතක් එකතු කළ යුතුය.
 • නිලධාරියා විසින් ලිපිගොනු වල යෙදුම් වාර්තා පවත්වාගෙන යා යුතුය.
 • කළමනාකරණ අංශයේ නිලධාරියා ලියාපදිංචි බලපත්රයේ පිටපත මුද්රණය කළ යුත්තේ අධ්යක්ෂ ජනරාල්ගේ අනුමැතිය සඳහාය.
 • අධ්යක්ෂ ජනරාල් විසින් ලියාපදිංචි සහතිකය අනුමත කරනු ලැබේ.
 • අනුමත ලියාපදිංචි බලපත්රය අදාල දිස්ත්රික් කාර්යාලය වෙත නිකුත් කල යුතුය

·         සේවා පියවර සටහන

 

අපගේ සේවාවන්