ප්‍රධාන පියවරයන්

  • බෝට්ටුවේ හිමිකරු විසින් දේශීය නිෂ්පාදිත බෝට්ටුවක් විකිණීම සඳහා අවසර පත්රයක් ලබා ගත යුතු අතර අයදුම්පත දිස්ත්රික් කාර්යාලයට ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
  • දිස්ත්රික් නිලධාරියාගේ ධීවර පරීක්ෂක විසින් බෝට්ටුවේ නිෂ්පාදනය පරීක්ෂා කිරීම සහ තහවුරු කිරීම තවද, ධීවර පරීක්ෂක විසින් එය දිස්ත්රික් කාර්යාලයේ සහකාර අධ්යක්ෂ වෙත නිර්දේශ කිරීම, අනුමැතිය ලබා දීම සහ එය භාර දිය යුතුය.
  • දිස්ත්රික් කාර්යාලයේ තොරතුරු පද්ධතියට ඇතුළත් කළ යුතුය.
  • විකිණීම සඳහා අවසර ලිපියක් ප්රධාන කාර්යාලයේ කළමනාකරණ අංශය විසින් මුද්රණය කරනු ලැබේ.
  • අවසර ලිපිය ලිපිය අධ්යක්ෂ ජනරාල් විසින් අනුමත කළ යුතුය.
  • ඩී.ජී. අනුමැතිය අනුව, අවසර ලිපියක් අදාළ දිස්ත්රික් කාර්යාල වෙත යවනු ලැබේ.

·         සේවා පියවර සටහන

 

අපගේ සේවාවන්