අරමුණ

ශ්‍රී ලාංකා අනන්‍ය ආර්ථික කලාපය හා ඉන් පිටත ධීවර මෙහෙයුම් කටයුතු වල නිරත ධීවර යාත්‍රා හා ගොඩබිම අතර ගුවන් විදුලි පණිවිඩ හුවමාරු සන්නිවේදන පහසුකම් ලබාදීම හා එන්ජින් අක්‍රිය වීම, මුහුදේදී හදිසි අනතුරට ලක්වීම හා හදිසි අසනීප තත්ත්වයන්ට පත්වීම වැනි ව්‍යසනයන්හීදී අනතුරට පත් ධීවර කාර්මිකයින් හා ධීවර යාත්‍රා බේරා ගැනීම, ජීවිත හානි වළක්වා ගැනීම හා වෙනත් යම් හදිසි ප්‍රති පියවර ගැනීම සහ ධීවර යාත්‍රා හා ධිවර කාර්මිකයින්ට වන අනතුරුවලදී රක්ෂණ ආවරණ ලබාගැනීමට පහසුකම් සැළසීම මගින් ධිවර ප්‍රජාව සුරක්ෂිත කිරීම මෙම අංශයේ ප්‍රධාන අරමුණ වේ.

වගකීම හා කාර්යය භාරය

  • ධීවර යාත්‍රා හා ගොඩබිම අතර ගුවන් විදුලි පණිවිඩ හුවමාරුව සඳහා සන්නිවේදන පහසුකම් ලබාදීම හා එම කටයුතු කිරීම.
  • ධීවර යාත්‍රාවල සන්නිවේදන කටයුතු සදහා බලපත්‍ර ලබාදීමට හා ඇමතුම් සංඥා ලබා දීමට කටයුතු කිරීම.
  • ධීවර යාත්‍රාවන්ට හා ධීවර කාර්මිකයින්ට වන අනතුරුවලදී රක්ෂණ ආවරණ ලබා ගැනීමට කටයුතු කර දීම.
  • විදේශීය රටවලදී අත්අඩංගුවට පත් ධීවරයින් හා යාත්‍රා මුදා ගැනීම හා නැවත මෙරටට ගෙන්වා ගැනීම.
  • දේශීය, ජාත්‍යන්තර හා විදේශ රටවලට අයත් මුහුදු සීමාවන්හී පාවී යමින් තිබෙන යාත්‍රා බේරා ගැනීමට කටයුතු කිරීම.
  • පළමු යාත්‍රා සුපරීක්ෂණ පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම.

අපගේ සේවාවන්