ප්‍රධාන පියවරයන්

  • ගුවන්යානා සාමාජිකයින්, නායකයාගේ නම සහ උපකරණ විස්තර, ටැබ් බෝට්ටුවකින් සහ බෝට්ටු පිටවීම සඳහා ඉල්ලීම ඇතුළත් කළ යුතුය
  • ධීවර වරායේ ධීවර පරීක්ෂක (FI) වරාය තුළදී බෝට්ටුව සහ කාර්ය මණ්ඩලය පරීක්ෂා කිරීම සහ පිටවීමේ ඉල්ලීම අනුමත කරනු ලැබේ. මේ අතර, FI නිලධාරියා VMS අංශය වෙත සම්බන්ධ වී ඉහළ මුහුදේ යාත්රා සඳහා කේතයක් ලබා ගත යුතුය. පිටවන ඉල්ලීමේදී මෙම අංකය ඇතුළත් කළ යුතුය
  • යාත්‍රා කිරීමේදී එම යාත්‍රා නියමුවා විසින් ඇල්ලුම් තොරතුරු එම ක්‍රියාවලිය අතරතුරදී ටැබ් යන්ත්‍රය හරහා සටහන් කරගත යුතුය
  • ගමන අවසන් වූ වහාම එම  නියමුවා වරායට පැමිණෙන ලෙස ඉල්ලා සිටිය යුතුය
  • ධීවර පරීක්ෂක විසින් ඇල්ලුම් වාර්තාව හා අල්ලන ලද මසුන් සංසන්දනය කර වෙනසක් පවතී නං එය නිවැරදි කර වාර්තා කර තිබිය යුතුය. අපනයනය සඳහා නම් සහ කිසියම් විෂමතාවයක් ඇත්නම් සංස්කරණය කළ හැකිය. ඉන් අනතුරුව නිලධාරියා පැමිණීම් ඉල්ලීම අනුමත කළ යුතුය
  • තහවුරුකරණ ඒකකය එක් එක් යාත්‍රාව සඳහා සියලු උවමනා විස්තර තහවුරු කළ යුතුය
  • අල්ලා ගන්නා ලද තොරතුරු සනාථ කිරීමකින් පසුව භාර නිලධාරියා විසින් තහවුරු කිරීමේ ආකෘති යාවත්කාලීන කළ යුතුය
  • මෙම යාත්‍රාව මත්ස්‍ය අපනයනය කරන්නේ නම්, නිර්යාත කිරීමේ ආකෘති BIA ඒකකය මගින් අපනයනය කිරීමේ අරමුණු සඳහාය

සේවා පියවර සටහන

 

අපගේ සේවාවන්