ප්‍රධාන පියවරයන්
 
  • වරාය කාර්යාලයේ සත්යාපන ඒකකය හෝ ධීවර පරීක්ෂක කාර්යාලය විසින් ලොග් දත්ත සටහන්හි දෝෂය හඳුනාගෙන එහි පිටපතක් විමර්ශන ඒකකයට සැපයිය යුතුය.
  • විමර්ශන ඒකකය මඟින් පද්ධතිය මගින් තාවකාලිකව අත්හිටුවීමකින් යුතුව කටයුතු කරනු ඇත.ඒ අතරතුර, නිලධාරින් විසින් උල්ලංඝනය කිරීම ශ්‍රේණි ගත කිරීමද සිදු කල යුතුය.
  • මෙම සේවය අත්හිටුවීම සහකාර අධ්‍යක්‍ෂක විසින් අනුමත කළ යුතුය.
  • යාත්‍රා නියමුවා විසින් සිදු කරන ලද පළමු වරද එය වුවහොත්, දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය මගින් සුදුසු පුහුණුවක් ලබා දෙනු ලැබේ.
  • යාත්‍රා නියමුවා හට පරණ වැරදි පිලිබදව සටහන් වී තිබුණහොත් ඔහුට, වරදේ ස්වභාවය අනුව රු. 25,000 - රු.1000,000.00ත් අතර ප්‍රමාණයක දඩයක් ගෙවීමට සිදු වේ.
  • අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගත් පසු , දිස්ත්‍රික් සහකාර අධ්‍යක්‍ෂක විසින් ගත් ක්‍රියාමාර්ගයන් පිළිබඳව තොරතුරු දත්ත පද්ධතියට ඇතුලත් කල යුතුය.
  • විමර්ශන අංශය විසින් සහකාර අධ්‍යක්‍ෂකතුමාගේ අනුමැතිය ඇතුව යාත්‍රා නියමු බලපත්‍රය දත්ත පද්ධතිය හරහා ක්‍රියාත්මක කල යුතුය.

 

 දෙපාර්තමේන්තුවේ අදාල අංශය
  • අන්තර්ජාතික ධීවර කටයුතු ඒකකය
  • විමර්ශන අංශය

අපගේ සේවාවන්