ප්‍රධාන පියවර 

  •  ප්‍රධාන කාර්යාලයෙන් දිස්ත්‍රික් කාර්යාල සහකාර අධ්යක්ෂ (AD)වෙත ලිපියක් යැවිය යුතුය

  • දිස්ත්‍රික් ලේකම් විසින් අදාළ පාර්ශවකරුවන් වෙත ලිපි යැවිය යුතුය.

  • අදාල දිස්ත්‍රික් පාර්ශ්වකරුවන්ගේ සම්බන්ධීකරණයෙන් දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයා රැස්වීම් පැවැත්විය යුතුය.

  • අදාල කළපුව සීමා කිරීම සඳහා පාර්ශ්වකරුවන් විසින් කාලසටහනක් සකස් කළ යුතුය.

  • ධීවර නිලධාරීන් / ධීවර පරීක්ෂක විසින් ජී.පීඑස් මගින් මායිම් ලකුණු සලකුණු කර ප්‍රධාන කාර්යාලය වෙත යවනු ලැබේ.

  • ප්‍රධාන කාර්යාලයෙන් ජීපීඑස් ඒකකයක් මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුවට CD තැටියක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

  • මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුවට සිතියම ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

  • ප්‍රධාන කාර්යාලය සිතියම ලැබුණ පසු සිතියම ක්‍රියාවට නැංවීම සඳහා සිතියම නීති නිලධාරී වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ.

සේවා පියවර සටහන

දෙපාර්තමේන්තුවේ අදාල අංශය

අපගේ සේවාවන්