මෙම අංශය යටතේ ප්‍රධාන එකක 03ක් ක්‍රියාත්මක වේ 

 1. අන්තර්ජාතික ධීවර කටයුතු ඒකකය 
 2. යාත්‍රා නිරීක්ෂණ ඒකකය 
 3. සෝදිසි මෙහෙයුම් ඒකකය 

 

අන්තර්ජාතික ධීවර කටයුතු ඒකකය 

මහ මුහුදේ ධීවර ක්‍රියාකාරකම් අධීක්ෂණය, පාලනය සහ කලමණාකරණ කිරීම් මගින් වගකීමක් සහිත ධීවර සංස්කෘතියක් ස්ථාපිත කරමින් ධීවර ප්‍රජාවගේ සමාජ ආර්ථික තත්ත්වය ශක්තිමත් කිරීම හරහා ජාතික ආර්ථිකයට ප්‍රශස්ථ දායකත්වයක් ලබා දීම.

මෙහෙවර

මහ මුහුදේ ධීවර කටයුතු සඳහා නවීන තාක්ෂණය හඳුන්වා දීමෙන් සහ අධීක්ෂණය හා පාලනය සඳහා විද්‍යාත්මක හා ජාලගත සම්බන්ධීකරණ ක්‍රම උපායන් යොදා ගනිමින් ජාත්‍යන්තර සම්මුතීන් හා ගිවිසුම් වලට අනුගතව යමින් නිත්‍යානුකූල වූ මහ මුහුදේ ධීවර ක්‍රියාකාරකම් තුලින් ශ්‍රී ලංකාවේ ධීවර කර්මාන්තයෙහි තිරසාර සංවර්ධනය හරහා ජාතික ආර්ථිකයට ‍ඵලදායි දායකත්වයක් ලබා දීම.

අරමුණු

 • මහ මුහුදේ ධීවර මෙහෙයුම් සිදු කරන ශ්‍රී ලංකාවේ ලියාපදිංචි ධීවර යාත්‍රා මගින් අල්ලා ගත් මසුන් නීති විරෝධී, වාර්තා නොවූ සහ අවිධිමත් ධීවර ක්‍රියාකාරකම් වලින් තොරව, නීත්‍යානුකූල, නිවැරදි වාර්තා සහිතව සහ විධිමත් ලෙස අල්ලා ගෙන ඇති බවට ජාත්‍යන්තර වශයෙන් තහවුරු කිරීමට අදාල සත්‍යාපන වාර්තා නිකුත් කිරීම.
 • මහ මුහුදේ ධීවර මෙහෙයුම් වලට අදාල සියලු ධීවර වරායන්, කාර්යාල, යාත්‍රා අධීක්ෂණ මධ්‍යස්ථාන, ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව සහ වෙරළ ආරක්ෂක බලකාය යන මූලික කොටස්කරුවන් සහ නිලධාරින් ජාත්‍යන්තර ධීවර කටයුතු ඒකකය කේන්ද්‍ර කොට ගනිමින් ජාලගත සම්බන්ධතාවය මගින් සජීවී ව සම්බන්ධ කිරීම.
 • Electronic Log Book ක්‍රමයක් හදුන්වා දීම මගින් නිවැරදිවුත් කාර්යක්ෂමවුත් විශ්වාසදායකවුත් දත්ත වාර්තා කිරිමේ විද්‍යාත්මක ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දීම මගින් VMS දත්ත සහ Log සටහන් ආශ්‍රිත දත්ත කඩිනමින් සත්‍යාපනය කිරීම.
 • බහුල වශයෙන් මහ මුහුදේ ධීවර නීති කඩ කරන ලද යාත්‍රා (Risk Vessel) හඳුනාගෙන වාර්තා කිරීම සඳහා පරිඝනක ආශ්‍රිතව ස්වයංක්‍රියව ලකුණු ලබා දීමේ වැඩසටහනක් හඳුන්වා දී එම ලකුණු මත පදනම්ව Risk High Risk යාත්‍රා තොරතුරු අදාල අංශ වෙත ලබා දීම.

මහ මුහුදේ ධීවර මෙහෙයුම් සිදු කරන ශ්‍රී ලංකාවේ ලියාපදිංචි ධීවර යාත්‍රා මගින් අල්ලා ගත් මසුන් නීති විරෝධී, වාර්තා නොවූ සහ අවිධිමත් ධීවර ක්‍රියාකාරකම් වලින් තොරව, නීත්‍යානුකූල, නිවැරදි වාර්තා සහිතව සහ විධිමත් ලෙස අල්ලා ගෙන ඇති බවට (Free from IUU) ජාත්‍යන්තර වශයෙන් තහවුරු කිරීමට අදාල සත්‍යාපන (Verification Report) වාර්තා නිකුත් කිරීම මෙම අංශයේ ප්‍රධාන කාර්යභාරය වන අතර මහ මුහුදේ ධීවර මෙහෙයුම් වලට අදාළ යාත්‍රා මගින් සිදුකරනු ලබන සාගර නීති උල්ලංඝනය කිරීම් සඳහා මූලික විමර්ශන සිදුකර අනාවරණය වන කරුණු මත වැඩිදුර විමර්ශනය සඳහා යොමු කිරීම.

මහ මුහුදේ ධීවර මෙහෙයුම් වලට අදාල සියලු ධීවර වරායන්/තත්ත්ව පාලන ඒකකය (20), ප්‍රාදේශීය කාර්යාල, යාත්‍රා අධීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානය, ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව සහ වෙරළ ආරක්ෂක බලකාය යන මුලික කොටස්කරුවන්,මත්ස්‍ය අපනයන කරුවන් සහ ජාත්‍යන්තර ධීවර කටයුතු ඒකකය කේන්ද්‍ර කොට ගනිමින් 24*7 සේවා මුර සහිත ජාලගත සම්බන්ධතාවය මගින් සජීවි ව සම්බන්ධීකරණය කිරීම සහ High Sea යාත්‍රා පිළිබඳව යාවත්කාලින වන දත්ත ගබඩාවක් පවත්වා ගෙන යාම මෙන්ම වරායන් වලට Email මගින් සැම දිනකම දැනුම් දීම,IUU යාත්‍රා හඳුනා ගැනීම හා ඒ පිළිබඳව Possible IUU list නමින් යාවත්කාලීන වාර්තාවක් පවත්වා ගැනීම හා අදාළ අංශ දැනුවත් කිරීම අපගේ කාර්ය අතර ප්‍රධාන වේ.

කලාපීය සහ දේශීය වශයෙන් ලබා දීමට බැඳී සිටින ධීවර දත්ත නිසි කලට සහ නිවැරදිව ලබාදීම උදෙසා මහ මුහුදේ (High Sea) ධීවර කටයුතු වලට අයත් සහ දේශීය මුහුදු(EEZ) සීමාවේ ධීවර කටයුතු වලට අයත් Log Sheets වල සඳහන් තොරතුරු ගෙන්වා ගැනීම අධීක්ෂණය සහ කළමනාකරණය මෙන්ම ගබඩා කර තැබීම (Main web based data base වෙතට ඇතුලත් කිරීම) ද අපගේ තවත් ප්‍රමුක කර්තව්‍යකි.

 • මහ මුහුදේ ධීවර මෙහෙයුම් වලට අදාළ යාත්‍රා දේශසීමා උල්ලංඝණය / VMS අක්‍රිය කිරීම සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු විමර්ශන කිරීම හා නීති මගින් කටයුතු කිරීම සහ බහුල වශයෙන් මහ මුහුදේ ධීවර නීති කඩ කරන ලද යාත්‍රා (Risk Vessel) හඳුනාගෙන වාර්තා කිරීම සඳහා පරිඝනක ආශ්‍රිතව ස්වයංක්‍රියව ලකුණු ලබා දීමේ වැඩසටහනක් හදුන්වා දී එම ලකුණු මත පදනම්ව Risk,/High Risk යාත්‍රා තොරතුරු අදාල අංශ වෙත ලබා දීම. අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් උපදෙස් පරිදි ගමන් වාර අත්හිටුවීම, මෙහෙයුම් බලපත්‍ර අත්හිටුවීම, අවවාද කිරිම් ආදී ක්‍රියා මාර්ග ගැනීම. සමථ කරණය/පරිපාලන දඩ සඳහා යොමු කිරීම්, ආදී අනපනත් ක්‍රියාවේ යෙදවීම(Enforcement) ද මෙම අංශයේ පිහිටි විමර්ශන උප ඒකකයේ ප්‍රධාන කාර්යක් වේ.

 

 යාත්‍රා නිරීක්ෂණ ඒකකය 

මෙහෙවර

චන්ද්‍රිකා තාක්ෂණය යොදා ගනිමින් ක්‍රියාත්මක වන යාත්‍රා නිරීක්ෂණ පද්ධතිය තුළින් ධීවර හා ජලජ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ ලියාපදිංචි ජාත්‍යන්තර මුහුදේ ධීවර කර්මාන්තයේ නියැලෙන 1500 ක පමණ බහුදින ධීවර යාත්‍රා ජාත්‍යන්තර සාගර නීති සහ සම්මුතීන්ට අනුකූලව ධීවර කර්මාන්තයේ නියැලෙන ආකාරය එසැනින් නිරීක්ෂණය කිරීම සහ වාර්තාකරණය.

උපාය මාර්ග

ධීවර හා ජලජ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ ස්ථාපිත කර ඇති චන්ද්‍රිකා තාක්ෂණය යොදාගනිමින් ක්‍රියාත්මක වන යාත්‍රා නිරීක්ෂණ පද්ධතිය තුළින්, ධීවර යාත්‍රා මුහුදේ ස්ථානගතව ඇති ආකාරය පිළිබඳව යාත්‍රා නිරීක්ෂණ මැදිරිය මගින් ස්වයංක්‍රීයව නිරීක්ෂණය කිරීම.

කාර්යයන්

 • බහුදින ධීවර යාත්‍රා සඳහා යාත්‍රා නිරීක්ෂණ උපකරණ සවිකිරීම.
 • ධීවර යාත්‍රා හිමියන් සහ නියමුවන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් පැවැත්වීම.
 • දෛනිකව සෑම පැය හතරකට වතාවක් යාවත්කාලීන තොරතුරු ලබාගැනීම මගින්
  • යාත්‍රා නිරීක්ෂණ උපකරණයේ ක්‍රියා විරහිතවීම් සම්බන්ධ තොරතුරු වාර්තාකරණය.
  • වෙනත් රටවල මුහුදු සීමා උල්ලංගනය කිරීම් පිළිබඳව තොරතුරු වාර්තාකරණය.
  • ආපදා සංඥා පරීක්ෂාව
 • පෙ.ව.7.00, ප.ව.2.00 සහ ප.ව.10.00 ට පහත සඳහන් තොරතුරු යටතේ වාර්තා ලබා ගැනීම.
  • ධීවර යාත්‍රා වරායට පැමිණීම පිළිබඳ වාර්තාව සහ එක් එක් බෝට්ටුවේ සිතියම් ලබාගැනීම.
  • කිලෝ මීටර් 48 ක් ඇතුලත වරාය සීමාවට ළඟාවන ධීවර යාත්‍රා පිළිබඳ වාර්තාව ලබාගැනීම.
  • සුළු කාල පරාසයක් තුල ක්‍රියා විරහිතව ඇති යාත්‍රා පිළිබඳ වාර්තාව ලබාගැනීම.
  • දේශසීමාව උල්ලංඝනය කරමින් ගමන් කරන ධීවර යාත්‍රා පිළිබඳ වාර්තාව ලබාගැනීම.
  • වරායෙන් පිටත් වෙන ලද ධීවර යාත්‍රා පිළිබඳ වාර්තාව ලබාගැනීම.
  • බැටරි විසන්ධි කිරීම් පිළිබඳ වාර්තාව ලබාගැනීම.
  • බැටරිය විසන්ධි වී දින දෙකකට පසු එහි ඇතුලත ඇති බැටරියේ ද විසන්ධිවීම් පිළිබඳ වාර්තාව ලබාගැනීම.
  • නැවත බැටරිය යථා තත්ත්වයට පැමිණීම පිළිබඳ වාර්තාව ලබාගැනීම
  • කාල පරාසයක් තුල ක්‍රියා විරහිතව ඇති යාත්‍රා පිළිබඳ වාර්තාව ලබාගැනීම.

සෝදිසි මෙහෙයුම් ඒකකය 

අරමුණ

ශ්‍රී ලාංකා අනන්‍ය ආර්ථික කලාපය හා ඉන් පිටත ධීවර මෙහෙයුම් කටයුතු වල නිරත ධීවර යාත්‍රා හා ගොඩබිම අතර ගුවන් විදුලි පණිවිඩ හුවමාරු සන්නිවේදන පහසුකම් ලබාදීම හා එන්ජින් අක්‍රිය වීම, මුහුදේදී හදිසි අනතුරට ලක්වීම හා හදිසි අසනීප තත්ත්වයන්ට පත්වීම වැනි ව්‍යසනයන්හීදී අනතුරට පත් ධීවර කාර්මිකයින් හා ධීවර යාත්‍රා බේරා ගැනීම, ජීවිත හානි වළක්වා ගැනීම හා වෙනත් යම් හදිසි ප්‍රති පියවර ගැනීම සහ ධීවර යාත්‍රා හා ධිවර කාර්මිකයින්ට වන අනතුරුවලදී රක්ෂණ ආවරණ ලබාගැනීමට පහසුකම් සැළසීම මගින් ධිවර ප්‍රජාව සුරක්ෂිත කිරීම මෙම අංශයේ ප්‍රධාන අරමුණ වේ.

වගකීම හා කාර්යය භාරය

 • ධීවර යාත්‍රා හා ගොඩබිම අතර ගුවන් විදුලි පණිවිඩ හුවමාරුව සඳහා සන්නිවේදන පහසුකම් ලබාදීම හා එම කටයුතු කිරීම.
 • ධීවර යාත්‍රාවල සන්නිවේදන කටයුතු සදහා බලපත්‍ර ලබාදීමට හා ඇමතුම් සංඥා ලබා දීමට කටයුතු කිරීම.
 • ධීවර යාත්‍රාවන්ට හා ධීවර කාර්මිකයින්ට වන අනතුරුවලදී රක්ෂණ ආවරණ ලබා ගැනීමට කටයුතු කර දීම.
 • විදේශීය රටවලදී අත්අඩංගුවට පත් ධීවරයින් හා යාත්‍රා මුදා ගැනීම හා නැවත මෙරටට ගෙන්වා ගැනීම.
 • දේශීය, ජාත්‍යන්තර හා විදේශ රටවලට අයත් මුහුදු සීමාවන්හී පාවී යමින් තිබෙන යාත්‍රා බේරා ගැනීමට කටයුතු කිරීම.
 • පළමු යාත්‍රා සුපරීක්ෂණ පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම.

 

Division Structure 


 

operation division st

අපගේ සේවාවන්