මෙහෙවර

චන්ද්‍රිකා තාක්ෂණය යොදා ගනිමින් ක්‍රියාත්මක වන යාත්‍රා නිරීක්ෂණ පද්ධතිය තුළින් ධීවර හා ජලජ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ ලියාපදිංචි ජාත්‍යන්තර මුහුදේ ධීවර කර්මාන්තයේ නියැලෙන 1500 ක පමණ බහුදින ධීවර යාත්‍රා ජාත්‍යන්තර සාගර නීති සහ සම්මුතීන්ට අනුකූලව ධීවර කර්මාන්තයේ නියැලෙන ආකාරය එසැනින් නිරීක්ෂණය කිරීම සහ වාර්තාකරණය.

උපාය මාර්ග

ධීවර හා ජලජ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ ස්ථාපිත කර ඇති චන්ද්‍රිකා තාක්ෂණය යොදාගනිමින් ක්‍රියාත්මක වන යාත්‍රා නිරීක්ෂණ පද්ධතිය තුළින්, ධීවර යාත්‍රා මුහුදේ ස්ථානගතව ඇති ආකාරය පිළිබඳව යාත්‍රා නිරීක්ෂණ මැදිරිය මගින් ස්වයංක්‍රීයව නිරීක්ෂණය කිරීම.

කාර්යයන්

 • බහුදින ධීවර යාත්‍රා සඳහා යාත්‍රා නිරීක්ෂණ උපකරණ සවිකිරීම.
 • ධීවර යාත්‍රා හිමියන් සහ නියමුවන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් පැවැත්වීම.
 • දෛනිකව සෑම පැය හතරකට වතාවක් යාවත්කාලීන තොරතුරු ලබාගැනීම මගින්
  • යාත්‍රා නිරීක්ෂණ උපකරණයේ ක්‍රියා විරහිතවීම් සම්බන්ධ තොරතුරු වාර්තාකරණය.
  • වෙනත් රටවල මුහුදු සීමා උල්ලංගනය කිරීම් පිළිබඳව තොරතුරු වාර්තාකරණය.
  • ආපදා සංඥා පරීක්ෂාව
 • පෙ.ව.7.00, ප.ව.2.00 සහ ප.ව.10.00 ට පහත සඳහන් තොරතුරු යටතේ වාර්තා ලබා ගැනීම.
  • ධීවර යාත්‍රා වරායට පැමිණීම පිළිබඳ වාර්තාව සහ එක් එක් බෝට්ටුවේ සිතියම් ලබාගැනීම.
  • කිලෝ මීටර් 48 ක් ඇතුලත වරාය සීමාවට ළඟාවන ධීවර යාත්‍රා පිළිබඳ වාර්තාව ලබාගැනීම.
  • සුළු කාල පරාසයක් තුල ක්‍රියා විරහිතව ඇති යාත්‍රා පිළිබඳ වාර්තාව ලබාගැනීම.
  • දේශසීමාව උල්ලංඝනය කරමින් ගමන් කරන ධීවර යාත්‍රා පිළිබඳ වාර්තාව ලබාගැනීම.
  • වරායෙන් පිටත් වෙන ලද ධීවර යාත්‍රා පිළිබඳ වාර්තාව ලබාගැනීම.
  • බැටරි විසන්ධි කිරීම් පිළිබඳ වාර්තාව ලබාගැනීම.
  • බැටරිය විසන්ධි වී දින දෙකකට පසු එහි ඇතුලත ඇති බැටරියේ ද විසන්ධිවීම් පිළිබඳ වාර්තාව ලබාගැනීම.
  • නැවත බැටරිය යථා තත්ත්වයට පැමිණීම පිළිබඳ වාර්තාව ලබාගැනීම
  • කාල පරාසයක් තුල ක්‍රියා විරහිතව ඇති යාත්‍රා පිළිබඳ වාර්තාව ලබාගැනීම.

අපගේ සේවාවන්